RMUTTO

รายงานจำนวนผู้ใช้งานโดย ระบบนับคน Intensive Watch People Counting

 • วันที่

  2017-11-18

  เวลา

  06:10:18

 • จำนวนผู้เข้าใช้บริการ

  0

 • จำนวนผู้ที่อยู่ภายใน (คน)

  0

 • สถิติผู้ใช้บริการปี 2017 (คน)

  0

 • สถิติผู้ใช้บริการปี 2016 (คน)

  0